February 2018 - Kathy Reid

Kaikoura limestone shoreline.

The limestone formations that are so unique to the coastline around the Kaikoura Peninsula

kaikouralimestone rockscoastlinekaikoura rangesmountains