Canterbury - Kathy Reid

Autumn reflections at Lake Pearson, Arthurs Pass

autumnlake pearsonlong exposurereflectionslakearthurs pass

From May 2018