Canterbury - Kathy Reid

Limestone rock pool - Kaikoura

Limestone rocks with the Seaward Kaikoura Range in the background.

kaikouralimestonerock poolcoastlineseaward kaikoura rangemountains

From February 2018